Įmonių katalogas, nemokama registracija Google vertėjas miestas.lt Webutation  

 

Šeštadienis, Gruodžio 2d.
{valdymo_centras}
:
:
Verslo klientams
Privatiems klientams
Pamiršai slaptažodį

Eurosportas.lt

2004 m. įkurta UAB „Kitoks požiūris“ specializuojasi sporto salių, aikštelių bei stadionų, o taipogi vaikų žaidimo aikštelių, įrengime tiek patalpų viduje tiek ir lauke.   »

DARBAS

Konkursas

VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO (A16)

parei̇gybei uži̇mti̇

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Pretendentai privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Gyvenimo aprašymą (Europass forma).

3 metų darbo patirtį, iš jų - 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Užpildytą Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (gali būti pildoma vietoje).

Konkursą laimėjęs pretendentas turės pristatyti atspausdintą Privačių interesų deklaraciją, kuri turi būti pateikta per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS).

Dokumentai priimami nuo 2013 m. birželio 14 d. iki 2013 m. birželio 27 d. darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. (penktadieniais nuo 7.00 iki 14.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) Teisės ir personalo departamento Personalo skyriuje, 105 kab., A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius.

Išsamesnė informacija: (8-5) 266 3601; el. p. n.slavinskiene@am.lt

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės informavimo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. TIKSLAS

4. Visuomenės informavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti tinkamą ministerijos viešųjų ryšių ir komunikacijos priemonių įgyvendinimą ir ministerijos įvaizdžio formavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - viešųjų ryšių ir komunikacijos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų darbo patirtį, iš jų - 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje;

6.3. gebėti rengti pranešimus spaudai ir organizuoti jų sklaidą;

6.4. gebėti rengti visuomenės informavimo ir viešųjų ryšių projektus aplinkos sektoriaus klausimais, organizuoti jų įgyvendinimą;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, visuomenės informavimą ir švietimą;

6.6. žinoti Europos Sąjungos direktyvų ir tarptautinių susitarimų (konvencijų), reglamentuojančių informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, reikalavimus;

6.7. mokėti anglų arba prancūzų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.9. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.11. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles;

6.12. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO funkcijos

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja Skyriaus darbuotojų darbą, paveda specialistams atlikti konkrečias užduotis;

7.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbus rengiant pranešimus žiniasklaidai ir užtikrinant jų sklaidą;

7.4. rengia ir įgyvendina viešųjų ryšių ir komunikacijos priemones (akcijas, informacines kampanijas, konkursus ir kt.);

7.5. rengia ir įgyvendina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įvaizdžio formavimo programas;

7.8. vykdo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tinklalapių turinio ir formos priežiūrą;

7.9. koordinuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informacinių leidinių leidybą ir platinimą;

7.10. organizuoja leidinių aplinkosaugine ir darnaus vystymo tematika pristatymus visuomenei;

7.11. koordinuoja aplinkosaugos sistemos grafinio ir audiovizualinio stiliaus, atributikos sukūrimą ir naudojimą;

7.12. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, įvairiose darbo grupėse viešųjų ryšių ir komunikacijos klausimais;

7.13. koordinuoja ryšius su visuomeninėmis bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje;

7.14. teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijos kancleriui dėl Skyriaus nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

7.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Aplinkos ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Aplinkos ministerijos kancleriui.

________________

TEISĖS AKTŲ,

IŠ KURIŲ BUS SUDARYTA 30 TESTO KLAUSIMŲ KONKURSUI

VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO, A16, PAREIGYBEI UŽIMTI

SĄRAŠAS

TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI

1. Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Žin., 2009, Nr. 8-273).

ĮSTATYMAI

2. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254);

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75);

4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008);

5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).

NUTARIMAI

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr.125-6395);

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimas Nr.1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831).

MINISTRO ĮSAKYMAI

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-577 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje taikant „Vieno langelio" principą" (Žin., 2008, Nr. 130-4999);

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 65-2408; 2010, Nr. 13-635).

www.am.lt

 

Komentarai: (1)

1.
2023.04.23 18:17
ip: 37.139.53.30

Clinically available agents have physiological properties that support their potential as renal adjuvant therapies to enhance decongestion and to preserve renal function during diuretic therapy for ADHF buy cialis online usa abametapir will increase the level or effect of oxycodone by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

Naujas komentaras:

:
:
Saugos kodas:
Atnaujinti vaizdą
„miestas.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. „miestas.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.

Institucijos - naujienos

2022-02-11

Registrų centras šiemet dėmesį skirs elektroninių paslaugų plėtrai

Elektroninių paslaugų plėtra ir efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas kasdienėje veikloje išliks pagrindinius nacionalinius registrus bei informacines sistemas prižiūrinčio Registrų centro dėmesio centre ir 2022 metais. Pasak įmonės vadovo Sauliaus Urbanavičiaus, šiemet įmonė ketina ...   »

2017-02-22

Vilniuje neliks nelegalių rinkliavų iš darželinukų tėvų

Šiandien sostinės savivaldybės Taryba svarstys svarbų darželinukų tėvams sprendimą – bus siekiama uždrausti įvairias papildomas pinigines rinkliavas darželių grupėse, pakeičiant mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ...   »

2017-02-15

Dėl nepilnai paženklintų kukurūzų ir ryžių dribsnių – perspėjimas alergiškiems žmonėms

Vartotojai raginami atkreipti dėmesį jei įsigijo itališkų kukurūzų ir ryžių dribsnių be glitimo „Flakes & Fibre“, jų ženklinimo etiketėje nenurodytas alergenas – soja. Ši informacija ypač aktuali sojos produktams alergiškiems žmonėms.   »

2017-02-09

Socialinės paramos vaikams naujovės nuo 2017 metų

Nuo 2017 m. sausio 1 d. plečiasi ratas šeimų, galinčių gauti išmokas vaikams. Šeimos, auginančios ir (ar) globojančios vieną ar du vaikus, už vaikus nuo 7 iki 18 metų gali kreiptis dėl išmokų jeigu ...   »

2017-01-31

„Sodros“ žinia nemokantiems PSD įmokų

20 tūkstančių asmenų susimokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas vėluoja 11-12 mėnesių. Ši skola – 5,7 milijonai eurų – vasario pradžioje bus išieškota priverstiniu būdu, jei skolininkai jos nepadengs iki sausio 31 dienos.   »

2017-01-20

Jeigu pažeistos Jūsų teisės

Žmogaus teises ginančios neteisminės nepriklausomos institucijos   »

2017-01-19

Kaip elgtis, kad mano vaikas nepradėtų vartoti narkotikų?

Daugiau bendraukite su vaiku, domėkitės ne tik jo mokslais, bet ir pomėgiais, interesais, draugais, svajonėmis. Net ir esant labai užsiėmus, laiko ir dėmesio vaikui skyrimas, gerų tarpusavio santykių puoselėjimas ...   »

2016-05-12

Bus gerinamos sąlygos įsteigtoms naujoms įmonėms

Siekdama pagerinti naujai steigiamoms ir sparčiai augančioms įmonėms verslo aplinką Europos mastu, Europos Komisija (EK) paskelbė viešąsias konsultacijas ir kviečia pareikšti nuomonę.   »

2016-05-11

Bus rengiamas žinių apie Lietuvą puslapis anglų kalba

Užsienio reikalų ministerijoje susitikę kultūros, ūkio ir užsienio reikalų ministrai sutarė kurti Lietuvos aktualijas ir šalį pristatantį portalą anglų kalba. Šiuo metu nėra profesionalaus, patrauklaus, didelį skaitomumą turinčio ir laisvai prieinamo žinių puslapio anglų kalba. Tai didelis trūkumas ...   »

2015-08-10

Ūkio ministras pristatė Vyriausybei administracinės naštos mažinimo verslui pažangą

Ūkio ministras Evaldas Gustas šiandien Vyriausybėje pristatė Administracinės naštos mažinimo 2014–2015 metais priemonių plano vykdymo pažangą. 2015 metų pirmąjį pusmetį reikšmingiausia pažanga pasiekta diegiant elektronines paslaugas, kurios pagerins veiklos sąlygas įmonėms ir fiziniams asmenims.   »

2015-08-05

Žaliosios pramonės projektams įgyvendinti paskirstyta 2,4 mln. eurų

Ūkio ministras Evaldas Gustas pasirašė įsakymą, kuriuo 6 šalies smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms paskirstė 2,4 mln. eurų paramos iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo inovatyvioms žaliosioms technologijoms diegti.   »

2015-02-27

V. Baltraitienė: „Įsipareigojimus dėl kaimo plėtros programos prisiima ir ministerija, ir žemdirbiai“

Apie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą kalbamės su žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene.   »

2014-10-20

Nuo 2015 m. socialinės paramos teikimas bus taiklesnis visose savivaldybėse

Nuo 2015 metų siūloma tikslingiau skirti šildymo ir vandens kompensacijas, jų mokėjimą perduodant savivaldybėms. Šiandien Vyriausybės pasitarime iš esmės pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktoms Vietos savivaldos įstatymo ir Piniginės paramos nepasiturintiesiems įstatymo pataisoms, kuriomis įtvirtinamas vienodo piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) modelio nustatymas.   »

2014-06-04

Kas išduos leidimą įsigyti žemės?

Šiandien Vyriausybėje priimtas Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo įstatymo (vadinamojo žemės rinkos saugiklių tobulinimo įstatymo) projektas. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad leidimą įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išduotų savivaldybės administracijos direktorius, o ne...   »

2014-02-28

Pradėjo veikti naujas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapis

Šiandien pradėjo veikti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapis www.profesijuklasifikatorius.lt, kuris leis darbdaviams, teikiantiems „Sodrai“ darbuotojų profesijų duomenis, greičiau priskirti reikiamą profesijos kodą. Šis tinklalapis šiandien buvo pristatytas Ūkio ministerijoje vykusioje konferencijoje.   »

2014-02-26

Vaikus vis dažniau prižiūri vyrai

Nors moterys ir toliau sudaro daugumą motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų, per kelerius metus pastebimai padidėjo šias pašalpas gaunančių vyrų.   »

2014-02-14

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos dalyvauti nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurse, skirtame skatinti moterų ir vyrų lygybę

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2010−2014 metų programą, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010−2014 metų programos priemones, atrankos 2014 metais konkursą.   »

2014-01-27

Išaugo sergamumas meningitais

Panevėžio visuomenės sveikatos centras praneša, kad 2013 metais Panevėžio apskrityje padidėjo sergamumas meningitais. Centro duomenimis, praėjusiais metais užregistruota 83 virusinio meningito atvejai (sergamumo rodiklis 3,45 atvejo/10 000 gyventojų), kai 2012 metais šios ligos užregistruota 2 kartus mažiau – 42 atvejai (1,7 atvejo/10 000 gyventojų). Didžiausias ...   »

2014-01-27

Ūkio ministerija kviečia pasinaudoti papildomu finansavimu, skirtu pastatams renovuoti

Ūkio ministerija ragina projektų vykdytojus, įgyvendinančius viešosios paskirties pastatų renovacijos projektus pagal Europos Sąjungos (ES) paramos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, kreiptis dėl papildomo finansavimo skyrimo.   »

2014-01-16

Ūkio viceministrė R. Noreikienė: kviečiame darbdavius pateikti duomenis apie darbuotojų profesijas

Iki š. m. kovo 1 d. darbdaviai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) teritoriniams skyriams turi pateikti duomenis apie savo darbuotojų profesijas. Šie duomenys pradėti kaupti nuo 2013 m. lapkričio 1 d., siekiant nustatyti specialistų poreikį, jų ...   »

2014-01-05

Vartotojai, įsigiję noro virusu užterštų šaldytų uogų, raginami jų nevartoti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad vykdomas skubus tyrimas dėl rinkoje išplatintų galimai nesaugių šaldytų uogų. Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF informaciją pateikusios Suomijos atsakingos institucijos specialistai nustatė, kad Lenkijoje pagamintos ir Suomijos tiekėjo keliose Europos valstybėse išplatintos šaldytos avietės ir ...   »

2013-12-20

Darbuotojų saugos būklei įmonėse deklaruoti – daugiau laiko

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) iki 2014 metų liepos 1 dienos pratęsia terminą ūkio subjektams pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę bei darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.   »

2013-12-12

Ūkio ministras įmonių eksporto rinkų plėtrai paskirstė 12,8 mln. litų

Ūkio ministras Evaldas Gustas pagal priemonę „Naujos galimybės“ įsakymu 105 įmonėms skyrė 12,8 mln. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Ši parama sudaro galimybę įmonėms dalyvauti tarptautinėse parodose, mugėse, verslo misijose ir užmegzti naujų ryšių, reikalingų eksporto plėtrai.   »

2013-12-09

Vaikams skirti gaminiai sukelia sužalojimus, kurių galima išvengti

Vilniuje įvyko renginys „Vaikų saugos diena. Produktų saugos vadovo pristatymas ir seminaras apie programų vertinimą“, kurio metu savo patirtimi dalijosi Europos vaikų saugos aljanso nariai. Kiekvieną dieną vaikai patiria sužalojimus dėl jų kasdienėje aplinkoje esančių daiktų, net ir jiems specialiai skirtų.   »

2013-12-03

Ministrės sveikinimas Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga

Jau daugiau nei dvidešimt metų visame pasaulyje gruodžio 3-ąją minima Tarptautinė žmonių su negalia diena.   »

2013-11-27

Darbo kodekso pakeitimai padės sumažinti administracinę naštą verslui

Šiandien Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomoms Darbo kodekso pataisoms, kuriomis siekiama mažinti administracinę naštą verslui atsisakant privalomo atsiskaitymo lapelių įteikimo visiems darbuotojams, privalomo visiems darbuotojams darbo grafikų viešo paskelbimo bei darbo pažymėjimų, darbo sutarčių registravimo bei ...   »

2013-11-23

Informacija dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio

Kauno miesto savivaldybėje 2013 m. yra diegiama nauja valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo sistema. Dėl naujos programos diegimo fiziniams asmenims pateiktose žemės nuomos mokesčio deklaracijose pasitaikė klaidų.   »

2013-11-21

Seniūnijų struktūros pertvarka sostinėje leis sutaupyti 1,2 mln. Lt

Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienio posėdyje turės apsispręsti, ar pritarti seniūnijų veiklos ir tinklo optimizavimui. Seniūnijų nėra nei Klaipėdoje, nei Panevėžyje. Savivaldybės administracija daugumoje seniūnijų jau sumažino darbuotojų skaičių ir perskirstė jų funkcijas – jau beveik metus seniūnijose dirba po 2-3 darbuotojus, dalis seniūnijų sujungtos.   »

2013-11-06

Pirmas smūgis nelegaliems kirtimams – sustiprinti pareigūnų įgaliojimai

Netruko nė dienos, kai aplinkos ministras Valentinas Mazuronis atsakingiems Aplinkos ministerijos padaliniams pavedė per savaitę parengti reikiamas teisės aktų pataisas dėl griežtesnės kovos su neteisėtais kirtimais – pirmieji teisės aktai jau parengti.   »

2013-10-30

Aptartos nuosavybės teisių į žemę Vilniaus mieste atkūrimo proceso spartinimo galimybės

Spalio 28 d. žemės ūkio ministro patarėjas Algirdas Gricius, žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska susitiko su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais aptarti nuosavybės teisių į žemę Vilniaus mieste atkūrimo proceso spartinimo galimybes. Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas ...   »

2013-10-16

Seimas po pateikimo pritarė Bibliotekų įstatymo pataisoms

Seimas po pateikimo antradienį pritarė Bibliotekų įstatymo pakeitimams, kurie sudarys galimybę bibliotekoms kaip neformaliojo švietimo paslaugų teikėjoms pretenduoti į finansuojamas programas.   »

2013-10-15

Brakonieriai už kelias žuvis turės sumokėti beveik 15 tūkst. litų

Šiandien, spalio 15 d., rytą Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Minijos upėje ties Sakūčių kaimu (Šilutės r.) sulaikė tris brakonieriavusius klaipėdiečius. Šie naudojosi 50 m ilgio ir 4 m aukščio statomuoju tinklu. Jame aplinkosaugininkai rado lašišą, šlakį, starkį ir kuoją.   »

2013-10-14

Ūkio ministras įsakymu skyrė 4,3 mln. Lt ES lėšų turizmo trasoms įrengti aplink Platelių ežerą

Ūkio ministras Evaldas Gustas įsakymu skyrė 4,3 mln. Lt Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų naujų turizmo trasų aplink Platelių ežerą įrengimo antram etapui. Platelių ežero apylinkių potencialas bus panaudotas skatinti ekologinį ir aktyvų poilsį gamtoje. Parama skiriama pagal ES priemonę „Ekologinio (pažintinio) ...   »

2013-09-23

Ūkio viceministrė Rasa Noreikienė: Lietuva yra pasirengusi pereiti prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų

„Tikimės, kad iki 2014 m. vidurio Lietuvoje bus įdiegta šiuo metu kuriama informacinė sistema „E. sąskaita“, leisianti naudoti e. sąskaitas viešuosiuose pirkimuose, o iki 2017 m. bus pereita prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų“, – sakė ūkio viceministrė Rasa Noreikienė ...   »

2013-09-06

Gerokai padaugės elektroniniu būdu Aplinko ministerijos teikiamų viešųjų paslaugų

Netrukus Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų elektroniniu būdu teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą papildys dar 15 naujų paslaugų. Kaip sakė ministerijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Gediminas Grigaliūnas, ir dabar internetu galima gauti nemažai tokių paslaugų – įsigyti žvejybos, žemės gelmių išteklių naudojimo leidimus, sužinoti apie aplinkos taršą, gauti duomenų apie vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitą, taršos šaltinių išmetamus ...   »

2013-09-06

Ūkio ministerija: įmonėms nebeprivaloma turėti antspaudą

Ūkio ministerija, siekdama Lietuvoje gerinti sąlygas verslui – sumažinti administracinę naštą, teikė pasiūlymus kitoms valstybės institucijoms panaikinti reikalavimą verslo įmonėms turėti antspaudą. Nors prievolė bendrovėms turėti antspaudą panaikinta nuo 2004 m., tačiau Valstybės ir savivaldybių įstaigų blankų parengtose formose buvo išlikusi antspaudo vietos ...   »

2013-09-03

Ūkio ministerija skatina verslininkus ir mokslininkus rūpintis kuriamos intelektinės nuosavybės apsauga

Ūkio ministerija, pasitelkusi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA), siekia sudaryti palankias sąlygas verslo įmonėms ir mokslo institucijoms apsaugoti išradimus bei dizainą ir šiais metais numato apmokėti iki 95 proc. su apsauga susijusių išlaidų. Š. m. liepos mėn. ...   »

2013-08-07

Per CPO pirkimus atlikusios organizacijos sutaupė beveik 5 mln. litų

Siekiant, kad daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) pirkimai vyktų kaip įmanoma sklandžiau ir skaidriau, viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO), atliekanti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, atliko viešąjį pastatų ...   »

2013-07-23

Lietuva skaitmeninėje Europoje: gerai išplėtota sparčiojo interneto infrastruktūra, aktyvūs e. žiniasklaidos skaitytojai ir e. valdžios paslaugas naudojantis verslas

2013 m. birželio mėn. Europos Komisija (EK) paskelbė Europos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo ataskaitą, kurioje apžvelgiami ir vertinami ...   »

2013-07-17

Kauno miesto taryba šį ketvirtadienį svarstys siūlymą mažinti rinkliavos už naminių gyvūnų laikymą

Kauno miesto taryba šį ketvirtadienį svarstys siūlymą mažinti rinkliavos už naminių gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose dydį. Siūloma mėnesinį mokestį už šuns laikymą sumažinti nuo 5 iki 2 litų, o už katės laikymą - nuo 2 iki ..   »

2013-07-16

Kiek gyventojų apsisprendė dėl pensijos kaupimo?

Apie pusė dirbančių Lietuvos gyventojų jau apsisprendė, kaip kaups pensiją ateityje, tačiau maždaug tiek pat sprendimo dar nepriėmė, rodo birželio pabaigoje „Sodros“ užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas.   »

2013-07-16

„Sodros“ biudžeto pajamos ir toliau stabiliai auga

Pirmąjį šių metų pusmetį Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto pajamos buvo 394 mln. litų didesnės nei pernai, rodo išankstiniai duomenys.   »

2013-07-10

Muitinė sunaikino per 700 kg narkotikų

Trečiadienį, liepos 10 d., Lietuvos muitinė sunaikino didžiausią institucijos istorijoje sulaikytą narkotikų siuntą. Daugiau kaip 700 kg hašišo buvo sudeginta didelės kaitros krosnyje, priklausančioje bendrovei „Palemono keramika“.   »

2013-07-10

E. Gustas: bus tęsiama valstybės valdomų įmonių pertvarka

Valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos skaidrumo ir efektyvumo didinimas yra viena iš Vyriausybės 2013 m. prioritetinių veiklos krypčių. Skaidrumas yra vienas svarbiausių žingsnių link geresnio įmonių valdymo“, – ...   »

2013-07-08

Mažėja bedarbių ir daugėja laisvų darbo vietų

Birželio mėnesį darbdaviai registravo 27,7 tūkst. laisvų darbo vietų, t.y. 33 proc. daugiau negu per tą patį laikotarpį pernai. Tuo tarpu birželį bedarbio statusas suteiktas 19,7 tūkst. žmonių – 8,4 proc.   »

2013-07-02

Įdiegus IT sistemas Biržų raj. savivaldybė dirbs efektyviau

Ministras D. A. Barakauskas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriama papildoma 221 tūkst. Lt ES struktūrinių fondų parama Biržų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimo projektui.   »

2013-06-27

Saugi kelionė

Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad ruošiantis kelionei, ypatingai į užsienio šalis, būtina pasikonsultuoti su gydytoju apie galimą infekcinių ligų riziką ir profilaktikos priemones ligoms išvengti.   »

2013-06-26

Daugiau slaugos ir globos paslaugų namuose

Šiais metais 20 savivaldybių pradės teikti mobilias slaugos ir globos paslaugas namuose, naudodamosi Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis.   »

2013-06-21

Šiais metais sulaukta rekordiškai daug norinčių steigti subsidijuojamas darbo vietas

2013 metus galima paskelbti rekordiniais metais vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų įgyvendinimo praktikoje – šiemet (VUI) projektams skirta net 14,5 mln. Lt, paraiškų gauta taip pat daugiausia – Lietuvos darbo biržai galutiniam ...   »

2013-06-21

Terminas paraiškoms dėl nacionalinio finansavimo lėšų skyrimo „LIFE+“ projektams pratęstas iki liepos 19 d.

Kaip jau buvo pranešta, paraiškas ES aplinkos sektoriaus paramos programos „LIFE+“ 2013 m. lėšoms panaudoti Aplinkos ministerija priima iki š. m. birželio 25 d. Kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas vasario 19 d. ES oficialiajame ...   »

2013-06-19

SADM primena: per vasarą gyventojai turi apsispręsti, kaip kaups pensijai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad nuo balandžio 1-osios startavo periodas, per kurį žmonės turės apsispręsti, kaip kaups pensijai ateityje. Gyventojai tai turi padaryti iki rugsėjo 1-osios.   »

2013-06-19

Teisingumo ministerija atlygina žalą, padarytą neteisėtais veiksmais

Teisingumo ministerija informuoja, kad asmenys, patyrę žalą dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo neteisėtų veiksmų, gali prašyti atlyginti žalą ne teismo tvarka - įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į Teisingumo ...   »

2013-06-18

Teikiami valstybės remiami kreditai būstui įsigyti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartį su AB „Swedbank“ banku, kuris 2013 metais teikia valstybės remiamus būsto kreditus šeimoms ar asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti   »

2013-06-12

Pirmą kartą Lietuvoje pervežtas sunkiai sergantis pacientas iš Klaipėdos į Vilnių panaudojus „dirbtinius plaučius“

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centro medikai – gydytojai anesteziologai-reanimatologai dr. Robertas Samalavičius, dr. Mindaugas Šerpytis ir perfuzininkė Larisa ...   »

2013-06-11

Seimas pritarė priemonėms, mažinančioms neįgaliųjų diskriminavimą

Šiandien Seimas vieningai pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės siūlymui tiksliau apibrėžti, kas yra nedarbingas ir iš dalies darbingas asmuo. Priimti įstatymo pakeitimai suteiks daugiau aiškumo darbo ...   »

2013-06-10

Ministras D. Pavalkis kviečia ministerijas bendradarbiauti steigiant daugiafunkcius centrus kaimuose

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis siekia, kad steigdamos daugiafunkcius centrus kaimo vietovėse atsakingos institucijos koordinuotų savo veiksmus ir taip užtikrintų efektyvią šių centrų plėtrą. D. Pavalkis kreipėsi į kitus ...   »

2013-06-10

Siūloma tobulinti valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) parengė ir pateikė išvadoms gauti Valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama tobulinti valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo teisinį reguliavimą   »

2013-06-10

Kandidatų į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą atranka

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Lietuvos Respublikos kandidato, dalyvausiančio Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narių 2014 metų rinkimuose, atranką.   »

2013-06-10

Dėl piniginės socialinės paramos

Nuo 2013 m. birželio 1 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama, kad piniginę socialinę paramą gautų tik tie asmenys, kuriems jos iš tiesų reikia.   »

2013-06-07

Susisiekimo ministras R. Sinkevičius: tinklų ir informacijos saugumo direktyva užtikrins sandorių internetu saugumą

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius vakar, birželio 6 dieną, Liuksemburge vykusios Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (TTE) tarybos telekomunikacijų klausimams skirtoje dalyje pristatė Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos...   »

2013-06-04

Ministrė Algimanta Pabedinskienė pasirašė sutartis su Vidurio Lietuvos savivaldybių vadovais

Dar 15 savivaldybių sulauks lėšų pagal bendruomenių savivaldos programą: birželio 3 d. Kėdainiuose socialinės apsaugos ir darbo ministrė bei savivaldybių atstovai pasirašė tai numatančias sutartis. Iš viso į programos įgyvendinimą ...   »

2013-05-23

Ūkio ministrė: Didžiuojuosi lietuvių verslumu ir ambicijomis Kazachstane. Ūkio ministerija rėmė ir rems lietuvių pastangas įsitvirtinti užsienio rinkose

Š. m. gegužės 22–23 dienomis ūkio ministrė Birutė Vėsaitė kartu su Lietuvos verslo ir valstybės institucijų atstovais dalyvauja įvairiuose teminiuose VI Astanos (Kazachstanas) ekonomikos forumo renginiuose.   »

2013-05-23

Pradedami Kauno viešojo logistikos centro intermodalinio terminalo rangos darbai

Gegužės 23 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Stasys Dailydka ir viešąjį konkursą laimėjusios UAB „Fegda“ generalinis direktorius Žydrius Baublys pasirašė Kauno viešojo logistikos centro (toliau – Kauno VLC) ...   »

2013-05-14

2013-05-14 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS AUKŠTĄ TURKIJOS PAREIGŪNĄ PATIKINO, JOG IR PIRMININKAVIMO METU LIETUVA REMS TURKIJOS NARYSTĖS ES SIEKIUS

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir viceministras Vytautas Leškevičius gegužės 14 dieną Vilniuje susitikę su Turkijos Europos Sąjungos reikalų viceministru Haluku Ilicaku aptarė derybų dėl šios šalies narystės ES   »

2013-05-07

Klimato kaita: laukimas – ne išeitis

Šiandien aplinkos ministras Valentinas Mazuronis kartu su 35 pasaulio šalių aplinkos ministrais, dalyvaujančiais vakar Berlyne prasidėjusiame klimato kaitai skirtame tarptautiniame forume, toliau tarsis, kokių veiksmų imtis, kad šių metų rudenį   »

2013-05-07

Prašymą dėl leidimo ginklui VRM siūlo leisti pateikti elektroniniu būdu

Šiandien Vidaus reikalų ministerija (VRM) Seimui pristato Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimus, numatančius galimybę prašymą dėl leidimo įsigyti, laikyti ar nešiotis ginklą pateikti elektroniniu būdu.   »

2013-05-03

V.P. Andriukaitis: gydytojų trūkumas Lietuvos rajonuose kelia nerimą

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis patikino gydytojų rezidentų atstovus, kad įgyvendinant valstybinį gydytojų darbo vietų reguliavimą, bus apsaugoti teisėti jaunųjų specialistų lūkesčiai ir jų pasirinkimo laisvė. Ket   »

2013-05-02

Savivaldybės tarybos narys negali laikinai eiti savivaldybės viešosios įmonės vadovo pareigų

2013 m. balandžio 24 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo panaikinimo. Byloje buvo nagrinėjamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos narės įgaliojimų nutraukimo ...   »

2013-05-02

Valstybės kontrolė: panaudojus žemės gelmių išteklius, pažeisti jos plotai tvarkomi vangiai

Valstybės kontrolė atliko auditą, kuriuo siekta įvertinti, ar žemės gelmių išteklių gavybos ir karjerais pažeistų žemės plotų sutvarkymo procesai organizuojami tinkamai, ar pakankama jų priežiūros kontrolė. „Audito rezultatai rodo, kad   »

2013-05-02

2013-05-02 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS LIETUVOS DIPLOMATINĘ TARNYBĄ KVIETĖ SUSITELKUS VISAPUSIŠKAI IŠNAUDOTI PIRMININKAVIMO ES GALIMYBES

Pasak metinį pranešimą gegužės 2 dieną Vilniuje prasidėjusiame Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime skaičiusio Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, darnus visos diplomatinės tarnybos veikimas yra gyvybiškai svarbus   »

2013-05-02

Ministras prof. V.Jukna: „Suremkime pečius, bet ne ragus“

Gegužės 2 d. žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos iniciatyva įvyko susitikimas su pieno perdirbėjų – UAB „Marijampolės pieno konservai“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Pieno žvaigždės“, AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Ž   »

2013-04-22

Aplinkos ministrų susitikime – diskusijos apie žaliąją ekonomiką

Šiandien Dubline prasidedančiame neformaliame aplinkos ministrų susitikime ministras Valentinas Mazuronis su kolegomis diskutuos apie žaliąją ekonomiką ir jos skatinimo būdus.   »

2013-04-18

Susisiekimo ministras: siekiame Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo plėtros

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius šiandien, balandžio 18-ąją, dalyvaus Klaipėdoje vyksiančiame IX-ajame tarptautiniame Lietuvos–Baltarusijos ekonomikos forume, kurio tikslas – siekti abiejų kaimyninių šalių platesnio ...   »

2013-04-18

Studija apie Suvalkiją – dar vienas tradicinei kaimo architektūrai skirtas leidinys

Vakar Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje visuomenei buvo pristatytas dar vienas tradicinei kaimo architektūrai skirtas leidinys – „Kaimo statyba. Suvalkija“.   »

2013-04-17

Jaunimo užimtumui skatinti bus skiriama daugiau lėšų

Šiandien Vyriausybės posėdyje nuspręsta jaunimo užimtumo skatinimui skirti daugiau lėšų, kurias panaudojant didžiausias dėmesys bus skiriamas nedirbančiam, socialiai pažeidžiamam jaunimui, taip pat jaunų ir nekvalifikuotų bedarbių įtrauki   »

2013-04-12

Varžytynės elektroninėje erdvėje tapo skaidresnės

Nuo 2013 metų pradžios pradėjo veikti VĮ Registrų centro administruojama interneto svetainė www.evarzytynes.lt, kurioje vyksta antstolių skelbiamos turto varžytynės. Ateityje čia ketinama rengti ir kitų valstybinių įstaigų parduodamo ...   »

2013-03-06

Įsigaliojo Fizinių asmenų bankroto įstatymas

Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslas – atkurti asmens mokumą. Įstatymas užtikrins subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.   »

Apie projektą Privatumo politika Reklama Kaip pirkti Kontaktai
{copy}